Friday, December 25, 2009

Оценете миналото


Лесно е да си негативен за отминалите грешки и нещастието.Но е много по-здравословно да гледаме не себе си и нашето минало в светлината на опита и израстването.

Нашето минало е поредица от уроци,които ни придвижват на по-високо ниво в живота и любовта. Взаимоотношенията,в които сме навлизали,стояли и приклиючвали са полезни уроци за нас.

Някои от нас изплуват от най-болезнени обстоятелства със силно прозрение за това кои сме ние и какво искаме. Нашите грешки? Необходимост. Нашето безсилие, провали,а понякога и пречките нарастват и прогресират? Това също е необходимост. С всяка стъпка в нашия живот сме се учили. Минавали сме през най-подходящите преживявания,от които сме имали нужда,за да станем такива, каквито сме днес. С всяка изминала стъпка сме напредвали. Грешка ли е нашето минало? Не. Единствената грешка,която можем да направим е да объркаме,че това е истина.

Днес Бог ми помага да се отърва от негативните мисли,може би намирайки убежище в минали обстоятелства или връзки. Мога да приема с благодарност всичко,което ми е донесъл деня.

Appreciating Our Past


It is easy to be negative about past mistakes and unhappiness. But it is much more healing to look at ourselves and our past in the light of experience, acceptance, and growth.

Our past is a series of lessons that advance us to higher levels of living and loving. The relationships we entered, stayed in, or ended taught us necessary lessons.

Some of us have emerged from the most painful circumstances with strong insights about who we are and what we want. Our mistakes? Necessary. Our frustrations, failures, and sometimes stumbling attempts at growth and progress? Necessary too. Each step of the way, we learned. We went through exactly the experiences we need to, to become who we are today. Each step of the way, we progressed. Is our past a mistake? No. The only mistake we can make is mistaking that for the truth.

Today, God, help me let go of negative thoughts I may be harboring about my past circumstances or relationships. I can accept, with gratitude, all that has brought me to today.

Wednesday, December 23, 2009

БЪДИ БЛАГОДАРЕН

Бъди благодарен,че нямаш всичко,което искаш.

Бъди благодарен,когато незнаеш нещо,това ти дава възможност да се учиш.

Бъди благодарен за трудните моменти.През това време ти израстваш.

Бъди благодарен за недостига,защото ти дава възможност за подобрение.

Бъди благодарен за грешките си.Те ще те научат на ценни уроци.

Бъди благодарен,когато си изморен и изтощен,защото това означава,че правиш разлика.

Лесно е да си благодарен за хубавите неща.

Изпълнения богат живот идва при този,който е благодарен и за пречките по пътя си.

Намери начин да си благодарен и за неприятностите, и могат да се превърнат в твоя благословия.

BE THANKFUL

Be thankful that you don't already have everything you desire. If you did, what would there be to look forward to?

Be thankful when you don't know something, for it gives you the opportunity to learn.

Be thankful for the difficult times. During those times you grow.

Be thankful for your limitations, because they give you opportunities for improvement.

Be thankful for your mistakes. They will teach you valuable lessons.

Be thankful when you're tired and weary, because it means you've made a difference.

It's easy to be thankful for the good things.

A life of rich fulfillment comes to those who are also thankful for the setbacks.

Find a way to be thankful for your troubles, and they can become your blessings

Tuesday, December 22, 2009

Работи усилено,това което харесваш като опитваш да преодолееш всички пречки.

Надсмивай се над грешките си и се хвали с наученото от тях.

Откъсни си цветя и се наслаждавай на красивата природа.

Кажи здравей на непознат и радвай приятелите си.

Не се страхувай да покажеш емоциите си,смей се и плачи,за да се почувстваш по-добре.

Обичай приятелите и семейството си с цялото си същество,те са най-важната част от твоя живот.

Усети спокойствието на тих слънчев ден.

Намери дъга и живей своя приказен свят,винаги помни,че живота е по-хубав отколкото изглежда.

Work hard at what you like to do and try to overcome all obstacles

Laugh at your mistakes and praise yourself for learning from them

Pick some flowers and appreciate the beauty of nature

Say hello to strangers and enjoy the people you know

Don't be afraid to show your emotions laughing and crying make you feel better

Love your friends and family with your entire being they are the most important part of your life

Feel the calmness on a quiet sunny day

Find a rainbow and live your world of dreams always remember life is better than it seems

INSPIRATIONAL POSITIVE THOUGHTS


Allow Your Own Inner Light to Guide You

There comes a time when you must stand alone.

You must feel confident enough within yourself to follow your own dreams.

You must be willing to make sacrifices.

You must be capable of changing and rearranging your priorities so that your final goal can be achieved.

Sometimes, familiarity and comfort need to be challenged.

There are times when you must take a few extra chances and create your own realities.

Be strong enough to at least try to make your life better.

Be confident enough that you won't settle for a compromise just to get by.

Appreciate yourself by allowing yourself the opportunities to grow, develop, and find your true sense of purpose in this life.

Don't stand in someone else's shadow when it's your sunlight that should lead the way.